ZRUŠENÉ LETY

Druhým najčastejším predmetom sťažností našich klientov sú zrušené lety. Dôvody, kvôli ktorým leteckí dopravcovia rušia svoje lety sú rôzne. Niektoré zrušenia sú spôsobené okolnosťami, ktoré nie sú ovplyvniteľné leteckým dopravcom. Jedná sa hlavne o poveternostné podmienky, či nariadenia orgánu zodpovedajúceho za riadenie leteckej prevádzky na území daného štátu. Častejšie sa však stretávame s prípadmi, keď k zrušeniu dochádza práve okolnosťami zavinenými leteckým dopravcom. Jedná sa o prípady, kedy cestujúcim týchto letov vzniká nárok na kompenzáciu. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, na čo máte ako cestujúci zrušeného letu nárok.

Práva cestujúcich, ktorých lety boli zrušené sú upravené Nariadením 261/2004, ktoré do svojej účelnosti dopĺňa judikatúra Súdneho dvora Európskej únie. Je dôležité podotknúť, že nie každé zrušenie spôsobuje automatický nárok na kompenzáciu. Na úvod je dôležité vymedzenie nárokovateľných letov.Práva vyplývajúce z Nariadenia sa vzťahujú na cestujúcich odlietajúcich z letiska umiestneného na území členského štátu Európskej únie, alebo cestujúcich odlietajúcich z letiska umiestneného v tretej krajine na letisko, ktoré sa nachádza na území členského štátu Európskej únie, pokiaľ Vám nebola poskytnutá protislužba alebo náhrada a pomoc v tejto tretej krajine, a ak prevádzkujúcim leteckým dopravcom je dopravca spoločenstva. V súlade s aktom o pristúpení Dánska a Spojeného kráľovstva do EÚ sa Faerské ostrovy, Ostrov Man ani Normanské ostrovy nepovažujú za členské štáty EÚ. Naopak, francúzske zámorské departementy, a to Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, ako aj Svätý Martin, Azory, Madeira a Kanárske ostrovy, sú považované pre účely kompenzácie a práv cestujúcich, za členský štát EÚ.

Základným pravidlom nárokovateľnosti kompenzácie je platná rezervácia na konkrétny let. Je dôležité vymedziť, čo sa rozumie pod pojmom platná rezervácia. Touto nie je palubná vstupenka tzv. boarding pass. Podmienka je naplnená akonáhle je cestujúci držiteľom rezervácie, ktorá nemusí byť vydaná priamo leteckým dopravcom. Jedná sa o rezerváciu, ktorú máte zakúpenú priamo od poskytovateľa služby (tzn. leteckého dopravcu) prípadne od sprostredkovateľa tejto služby (tzn. cestovnej kancelárie alebo serverov sprostredkúvajúcich predaj leteniek).

Nárok na kompenzáciu v prípade zrušených letov vzniká v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak ste ako cestujúci s platnou rezerváciou neboli informovaní o zrušení letu aspoň dva týždne pred plánovaným časom odletu;
 • Ak ste ako cestujúci s platnou rezerváciou neboli informovaní o zrušení v časovom úseku od dvoch týždňov do siedmich dní pred plánovaným časom odletu a nebolo Vám ponúknuté presmerovanie, ktoré Vám umožní odletieť maximálne dve hodiny pred plánovaným časom odletu a dosiahnuť cieľovú destináciu maximálne štyri hodiny po plánovanom čase príletu.
 • Ak ste ako cestujúci s platnou rezerváciou neboli informovaní o zrušení do siedmich dní pred plánovaným časom odletu a nebolo Vám ponúknuté presmerovanie, ktoré Vám umožní odletieť maximálne hodinu pred plánovaným časom odletu a dosiahnuť cieľovú destináciu maximálne dve hodiny po plánovanom čase príletu.

Táto povinnosť nestanovuje leteckému dopravcovi kontaktovať cestujúceho ako konečného spotrebiteľa. Podmienka je naplnená aj v prípade, ak cestujúceho kontaktuje sprostredkovateľ služby. Pod nárokom na kompenzáciu je nutné rozumieť nárok na finančnú čiastku, ktorá je stanovená v nadväznosti na dĺžke dráhy letu. Táto sa meria metódou ortodromickej dráhy letu, t. j. geograficky najkratšia vzdialenosť či spojnica medzi dvomi bodmi na zemeguli s tým, že je vedená po jej povrchu.

V nadväznosti na vyššie uvedené je výška kompenzácie kategorizovaná nasledovne:

ORTODROMICKÁ DRÁHA LETU

LET DO 1500 KM

LET 1500- 3500 KM

LET NAD 3500 KM

Meškanie viac ako 3 hodiny

250€

400€

600€

Okrem práva na kompenzáciu cestujúcemu vzniká právo na:

 • voľbu medzi pokračovaním v lete alebo poskytnutím náhrady
 • starostlivosť

  Ako cestujúci nárokovateľného zrušeného letu máte právo voľby medzi

  • úhradou úplných nákladov na letenku v cene za ktorú bola letenka kúpená
  • presmerovaním za porovnateľných prepravných podmienok do cieľovej destinácie pri najbližšej príležitosti
  • presmerovaním za porovnateľných prepravných podmienok na konečné cieľové miesto v neskoršom dátume podľa Vášho želania cestujúceho za predpokladu voľných miest

  Ako cestujúci nárokovateľného zrušeného letu máte taktiež právo na

  • občerstvenie vo forme stravy a nápojov
  • hotelové ubytovanie v prípadoch:
   • keď je nutný pobyt na jednu alebo viac nocí,
   • keď je nutný dodatočný pobyt k pobytu, ktorý ste ako cestujúci predpokladali
  • prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania
  • dva telefónne hovory, telexy, faxové správy, alebo e-maily

Kedy nárok na kompenzáciu nevzniká / Kedy je zrušenie letu v súlade s leteckou legislatívou

Letecký dopravca je oprávnený cestujúcemu zamietnuť nárok na kompenzáciu, a to z dole uvedených dôvodov:

 • zlé počasie
 • prírodná katastrofa (obmedzenie letovej prevádzky napr. pri výbuchu sopky ),
 • štrajk tretej strany,
 • bezpečnostná situácia,
 • obmedzenie letovej prevádzky.

Kedy nárok na kompenzáciu nevzniká/Kedy je zrušenie letu v súlade s leteckou legislatívou

Rozdiel medzi zrušeným a zmeškaným letom

Je dôležité zdôrazniť, že treba rozlišovať medzi „zrušením“ a „meškaním“ letu. Hoci sa v praxi let vo všeobecnosti často považuje za zrušený, keď sa zmení jeho číslo letu, nemusí to byť vždy rozhodujúcim kritériom. Let môže mať v skutočnosti také dlhé meškanie, že jeho odlet bude o deň neskôr, než bol plánovaný, a preto môže dostať anotované číslo letu (napr. XX 1234a namiesto XX1234), aby sa odlíšil od letu s tým istým číslom v príslušný nasledujúci deň. V tomto prípade by sa však aj napriek tomu mohol považovať za zmeškaný let a nie za zrušený. Práve to je dôležité posúdiť v každom jednotlivom prípade.