ZMEŠKANÝ LET

Najčastejšou kolíziou nastávajúcou v dnešnom letectve je významné meškania letu. Dôvody meškania letov sú rôzne. V niektorých prípadoch sa jedná o okolnosti, ktoré nie sú ovplyvniteľné leteckým dopravcom – tzv. mimoriadne okolnosti. Na druhej strane, vo veľkom množstve dochádza k meškaniu letov práve kvôli pochybeniam leteckého dopravcu. V nižšie popísanom prídete na to, kedy máte ako cestujúci zmeškaného letu nárok na kompenzáciu a aké iné práva Vám prináležia.

Práva cestujúcich, ktorých lety boli zmeškané, boli v priebehu účinnosti Nariadenia 261/2004 špecifikované judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie. Na úvod je dôležité vymedzenie nárokovateľných letov.

Práva vyplývajúce z Nariadenia sa vzťahujú na cestujúcich odlietajúcich z letiska umiestneného na území členského štátu Európskej únie, alebo cestujúcich odlietajúcich z letiska umiestneného v tretej krajine na letisko, ktoré sa nachádza na území členského štátu Európskej únie, pokiaľ Vám nebola poskytnutá protislužba alebo náhrada a pomoc v tejto tretej krajine, a ak prevádzkujúcim leteckým dopravcom je dopravca spoločenstva. V súlade s aktom o pristúpení Dánska a Spojeného kráľovstva do EÚ sa Faerské ostrovy, Ostrov Man ani Normanské ostrovy nepovažujú za členské štáty EÚ. Naopak, francúzske zámorské departementy, a to Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, ako aj Svätý Martin, Azory, Madeira a Kanárske ostrovy, sú považované pre účely kompenzácie a práv cestujúcich, za členský štát EÚ.

Základným pravidlom nárokovateľnosti kompenzácie podľa čl. 7 odst. 1 Nariadenia v prípade odoprenia práva nástupu na palubu lietadla je, že ako cestujúci máte potvrdenú rezerváciu na príslušný let a že ste sa ako cestujúci dostavil na odbavenie ako je určené a v čase, ktorý vopred písomne (vrátane elektronických prostriedkov) stanovil letecký dopravca, cestovná kancelária alebo splnomocnený cestovný agent. V prípade, že čas takto určený nebol alebo ak nie je stanovený žiadny čas, je Vašou povinnosťou dostaviť sa k odbaveniu najneskôr 45 minút pred uverejneným časom odletu.

Nárok na kompenzáciu v prípade zmeškaných letov

Nárok na kompenzáciu v prípade meškania v cieľovej destinácii nevyplýva priamo z Nariadenia. Jedná sa o právo, ktoré bolo ustanovené judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie. Ten rozhodol, že cestujúci vrátane tých, ktorých let má meškanie v cieľovej destinácii presahujúce 3 hodiny, môžu čeliť podobnej nepríjemnosti, spočívajúcej v určitej strate času, ako cestujúci, ktorých let bol zrušený. Na základe zásady rovnakého zaobchádzania majú cestujúci, ktorí sa dostanú do svojho cieľovej destinácie s meškaním tri hodiny alebo viac, nárok na rovnakú náhradu ako cestujúci, ktorých let bol zrušený.

Nárok na kompenzáciu

Pod nárokom na kompenzáciu je nutné rozumieť nárok na finančnú čiastku, ktorá je stanovená v nadväznosti na dĺžku dráhy letu. Tá sa meria metódou ortodromickej dráhy letu, t. j. geograficky najkratšia vzdialenosť či spojnica medzi dvomi bodmi na zemeguli s tým, že je vedená po jej povrchu. V nadväznosti na vyššie uvedené je výška kompenzácie kategorizovaná nasledovne:

ORTODROMICKÁ DRÁHA LETU

LET DO 1500 KM

LET 1500- 3500 KM

LET NAD 3500 KM

Meškanie viac ako 3 hodiny

250€

400€

600€

Pri meškaní presahujúcom 2 hodiny

právo na starostlivosť

právo na starostlivosť

-

Najčastejšou kolíziou nastávajúcou v dnešnom letectve je významné meškania letu. Dôvody meškania letov sú rôzne. V niektorých prípadoch sa jedná o okolnosti, ktoré nie sú ovplyvniteľné leteckým dopravcom – tzv. mimoriadne okolnosti. Na druhej strane, vo veľkom množstve dochádza k meškaniu letov práve kvôli pochybeniam leteckého dopravcu. V nižšie popísanom prídete na to, kedy máte ako cestujúci zmeškaného letu nárok na kompenzáciu a aké iné práva Vám prináležia.

Nižšie uvedená tabuľka reflektuje Vaše práva v prípade významného meškania odletu Vašej linky.

ORTODROMICKÁ DRÁHA LETU

LET DO 1500 KM

LET 1500- 3500 KM

LET NAD 3500 KM

Meškanie viac ako 2 hodiny

1. Právo na starostlivosť

-

-

Meškanie viac ako 3 hodiny

1. Právo na starostlivosť
2. Nárok na kompenzáciu

1. Právo na starostlivosť
2. Nárok na kompenzáciu

1. Právo na starostlivosť
2. Nárok na kompenzáciu
3. Právo na vrátenie ceny letenky

Meškanie viac ako 4 hodiny

1. Právo na starostlivosť
2. Nárok na kompenzáciu

1. Právo na starostlivosť
2. Nárok na kompenzáciu

1. Právo na starostlivosť
2. Nárok na kompenzáciu
3. Právo na vrátenie ceny letenky

Meškanie viac ako 5 hodiny

1. Nárok na kompenzáciu

1. Právo na starostlivosť
2. Nárok na kompenzáciu

1. Právo na starostlivosť
2. Nárok na kompenzáciu
3. Právo na vrátenie ceny letenky

Právo na starostlivosť:

 • Občerstvenie vo forme stravy a nápojov
 • Hotelové ubytovanie v prípadoch:
  • Keď je nutný pobyt na jednu alebo viac nocí
  • Keď je nutný dodatočný pobyt k pobytu, ktorý ste ako cestujúci predpokladal;
 • Prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania (hotel alebo iné)
 • Dva telefónne hovory, telexy, faxové správy, alebo e-maily

Pod právom na kompenzáciu ceny letenky sa rozumie úhrada úplných nákladov na letenku v cene, za ktorú bola kúpená, za časť alebo časti nevykonanej cesty a za časť alebo časti už vykonanej cesty, ak let už naďalej neslúži účelu vo vzťahu k pôvodnému cestovnému plánu.

Kedy nárok na kompenzáciu nevzniká / Kedy je meškanie letu v súlade s leteckou legislatívou

Letecký dopravca je oprávnený cestujúcemu zamietnuť nárok na kompenzáciu, a to z dole uvedených dôvodov:

 • Nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré neumožňujú vykonanie letu
 • Prírodná katastrofa (obmedzenie letovej prevádzky napr. pri výbuchu sopky)
 • Štrajk tretej strany
 • Bezpečnostná situácia
 • Obmedzenie letovej prevádzky

Rozdiel medzi zrušeným letom a zmeškaným letom

Je dôležité zdôrazniť, že treba rozlišovať medzi „zrušením“ a „meškaním“ letu. Hoci sa v praxi let vo všeobecnosti často považuje za zrušený keď sa zmení jeho číslo letu, nemusí to byť vždy rozhodujúcim kritériom. Let môže mať v skutočnosti také dlhé meškanie, že jeho odlet bude o deň neskôr, než bol plánovaný, a preto môže dostať anotované číslo letu (napr. XX 1234a namiesto XX 1234), aby sa odlíšil od letu s tým istým číslom v príslušný nasledujúci deň. V tomto prípade by sa však aj napriek tomu mohol považovať za zmeškaný let a nie za zrušený. To je dôležité posúdiť v každom jednotlivom prípade.