ODMIETNUTIE NÁSTUPU

Odmietnutie nástupu na palubu lietadla je v dnešnej dobe čoraz častejšie sa objavujúci jav. Dôvody, kvôli ktorým dochádza k odmietnutiu nástupu na palubu lietadla sú rôzne, najčastejšie sa však jedná o prvky ekonomického charakteru na strane leteckého dopravcu ako napr. predaj počtu leteniek podstatne prevyšujúci kapacitu lietadla, spojenie dvoch letov do jedného, atď. Považujeme za dôležité, na čo máte ako cestujúci, ktorému bol odmietnutý nástup na palubu lietadla, nárok.

Práva cestujúcich, ktorým bol odmietnutý nástup na palubu lietadla upravuje Nariadenie 261/2004, ktoré bolo odo dňa účinnosti dopĺňané judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie. Na úvod je však dôležité vymedziť, ktoré lety sú potencionálne nárokovateľné a čo všetko musíte splniť, aby boli ustanovenia Nariadenia na Váš prípad aplikovateľné.

Práva vyplývajúce z Nariadenia sa vzťahujú na cestujúcich odlietajúcich z letiska umiestneného na území členského štátu Európskej únie, alebo cestujúcich odlietajúcich z letiska umiestneného v tretej krajine na letisko, ktoré sa nachádza na území členského štátu Európskej únie, pokiaľ Vám nebola poskytnutá protislužba alebo náhrada a pomoc v tejto tretej krajine, a ak prevádzkujúcim leteckým dopravcom je dopravca spoločenstva. V súlade s aktom o pristúpení Dánska a Spojeného kráľovstva do EÚ sa Faerské ostrovy, Ostrov Man ani Normanské ostrovy nepovažujú za členské štáty EÚ. Naopak, francúzske zámorské departementy, a to Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, ako aj Svätý Martin, Azory, Madeira a Kanárske ostrovy, sú považované pre účely kompenzácie a práv cestujúcich, za členský štát EÚ.

Základným pravidlom nárokovateľnosti kompenzácie podľa čl. 7 odst. 1 Nariadenia v prípade odoprenia práva nástupu na palubu lietadla je, že ako cestujúci máte potvrdenú rezerváciu na príslušný let a že ste sa ako cestujúci dostavil na odbavenie ako je určené a v čase, ktorý vopred písomne (vrátane elektronických prostriedkov) stanovil letecký dopravca, cestovná kancelária alebo splnomocnený cestovný agent. V prípade, že čas takto určený nebol alebo ak nie je stanovený žiadny čas, je Vašou povinnosťou dostaviť sa k odbaveniu najneskôr 45 minút pred uverejneným časom odletu.

Je dôležité spomenúť, že odmietnuť cestujúcemu nástup do lietadla proti jeho vôli, je právom leteckého dopravcu. V takomto prípade však musia byť dodržané Vaše práva vyplývajúce z Nariadenia.

Na čo mám nárok

V prípade, že ste cestujúcim, ktorému bolo odmietnuté právo nastúpiť na palubu lietadla, máte nárok na kompenzáciu v súlade čl. 7 odst. 1 Nariadenia. Pod nárokom na kompenzáciu je nutné rozumieť nárok na finančnú čiastku, ktorá je stanovená v nadväznosti na dĺžku dráhy letu. Tá sa meria metódou ortodromickej dráhy letu, t. j. geograficky najkratšia vzdialenosť či spojnica medzi dvomi bodmi na zemeguli s tým, že je vedená po jej povrchu. V nadväznosti na vyššie uvedené je výška kompenzácie kategorizovaná nasledovne:

V nadväznosti na vyššie uvedené je výška kompenzácie kategorizovaná nasledovne:

ORTODROMICKÁ DRÁHA LETU

LET DO 1500 KM

LET 1500- 3500 KM

LET NAD 3500 KM

Výška kompenzácie

250€

400€

600€

Okrem práva na kompenzáciu cestujúcemu vzniká právo na:

 • voľbu medzi pokračovaním v lete alebo poskytnutím náhrady
 • starostlivosť

1. Ako cestujúci, ktorému bol odoprený nástup na palubu lietadla máte právo na

 • úhradu úplných nákladov na letenku v cene, za ktorú bola kúpená, a to do 7 dní odo dňa dátumu daného letu;
 • presmerovanie za porovnateľných prepravných podmienok do cieľovej destinácie pri najbližšej príležitosti, samozrejme zadarmo;
 • presmerovanie za porovnateľných prepravných podmienok na konečné cieľové miesto v neskoršom dátume podľa Vášho želania cestujúceho za predpokladu voľných miest, tak isto zadarmo;

2. Ako cestujúci nárokovateľného zrušeného letu máte taktiež právo na

 • občerstvenie vo forme stravy a nápojov
 • hotelové ubytovanie v prípadoch:
  • keď je nutný pobyt na jednu alebo viac nocí,
  • Keď je nutný dodatočný pobyt k pobytu, ktorý ste ako cestujúci predpokladal;
 • prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania;
 • dva telefónne hovory, telexy, faxové správy, alebo e-maily;

Kedy nárok na kompenzáciu nevzniká / Kedy je odoprenie nástupu na palubu lietadla v súlade s leteckou legislatívou

Letecký dopravca je oprávnený cestujúcemu odmietnuť nástup na palubu lietadla z dôvodu:

 • zdravotných problémov cestujúceho,
 • bezpečnostnej situácie,
 • ochrany letectva (nariadenie vlády, armády, polície),
 • nedostatočných cestovných dokumentov zákazníka,
 • nevhodného správania sa,
 • podozrenia na užitie alkoholu či omamných a psychotropných látok,
 • neskorého prihlásenia sa cestujúceho na daný let,
 • pokročilého stavu tehotenstva.

V tomto prípade cestujúci nemá nárok na kompenzáciu.

POZOR !!!

V prípade dobrovoľného prijatia kompenzácie nižšej ako je čiastka uvedená v Nariadení, strácate nárok na doplatenie rozdielu. Ako sa hovorí : „Dvakrát meraj, raz rež !

Stále sa radšej uistite, či nemáte nárok na vyššiu kompenzáciu. U nás to máte zadarmo, s nami predsa lietate férovo.