BATOŽINA

Európska právna úprava problematiky oneskorenej, poškodenej alebo stratenej batožiny nie je totožná s právnou úpravou upravujúcou spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov (Nariadenie (EÚ) 261/2004). Oblasť oneskorenej, poškodenej alebo stratenej batožiny upravuje Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú prepravu – tzv. Montrealský dohovor. Tento sa od Nariadenia (EÚ) 261/2004 odlišuje v mnohých smeroch. Na jednej strane je nutné uviesť, že rozsah tohto dohovoru je širší, nakoľko do jeho predmetu patrí medzinárodná preprava osôb, batožiny a nákladu uskutočňovaná za úplatu. Na druhej strane musíme podotknúť, že je prísnejší v oblasti lehôt a komplikovanejší v rozsahu a spôsobe poskytovania kompenzácií. Zodpovednosť dopravcu stanovená Montrealským dohovorom je však v porovnaní s predchádzajúcou úpravou značne sprísnená. Nižšie nájdete popísaný spôsob, akým môžete od leteckého dopravcu požadovať náhradu škody za poškodenú, oneskorenú alebo stratenú batožinu.

Poškodená batožina

Narastajúci počet letov, skrátené časy na predletovú prípravu a rýchly handling so sebou prinášajú aj negatívne následky. Jedným z menej nepríjemných prípadov je aj poškodená batožina.

Načo máte nárok a ako postupovať v prípade poškodenej batožiny ?

V prípade, že po prílete prídete na to, že je Vaša batožina poškodená, je nutné čo najskôr konať. V praxi to znamená okamžité kontaktovanie prepážky leteckého dopravcu. V prípade, že sa na predmetnom letisku takáto prepážka nenachádza, je nutné obrátiť sa na miesto určené pre reklamácie batožiny, tzv. Baggage claim. Po príchode na prepážku sa budete musieť preukázať a predložiť zamestnancovi prepážky batožinový lístok, letenku prípadne rezerváciu pre predmetný let. Na tomto mieste spolu so zamestnancom spíšete protokol o poškodení batožiny, ktorý je nutné doplniť o dôkazné prostriedky – fotografie poškodenej batožiny. V prípade, že by podanie sťažnosti na letisku nebolo možné je nutné dodržať reklamačnú lehotu stanovenú Montrealským dohovorom. Tá je v tomto prípade stanovená na 7 dní od príletu.

Následne Vám neostáva nič iné len čakať na vyjadrenie leteckej spoločnosti. Spoločnosť na Vašu žiadosť odpovie v lehote, ktorú má uvedenú vo svojich obchodných podmienkach.

Procesný postup:

  • Prvým krokom po prevzatí poškodenej batožiny musí byť kontaktovanie pracovníka prepážky leteckého dopravcu, alebo kontaktného centra označeného „Baggage claim“;
  • Vypísanie protokolu a zaobstaranie podrobnej fotodokumentácie poškodenej batožiny;
  • V prípade, že nebude možné podanie žiadosti priamo na letisku, je nutné žiadosť o náhradu škody podať do 7 dní odo dňa príletu;

Nezabudnite: Pri podaní musíte disponovať batožinovým lístkom, letenkou, alebo minimálne rezerváciou pre daný let;

Upozorňujeme: Zapísaná batožina nie je určená pre veci ľahko podliehajúce zničeniu, elektroniku a ani pre cenné predmety a dokumenty. Spomenuté veci preto stále umiestňujte do príručnej batožiny!

Oneskorená a stratená batožina

Problematika oneskorenej a stratenej batožiny je zahrnutá pod jedným odsekom nakoľko ako cestujúci zo začiatku neviete, či sa jedná o batožinu oneskorenú, alebo stratenú. V okamihu keď sa na letisku dozviete, že sa Vaša batožina na letisku nenachádza je nutné kontaktovať prepážku leteckého dopravcu. V prípade, že sa na predmetnom letisku takáto prepážka nenachádza, je nutné obrátiť sa na miesto určené pre reklamácie batožiny, tzv. Baggage claim. Po príchode na prepážku sa budete musieť preukázať a predložiť zamestnancovi prepážky batožinový lístok, letenku prípadne rezerváciu pre predmetný let. V najideálnejšom prípade poverená osoba dospeje k záveru, že sa batožina nachádza na letisku a pochybila handlingová spoločnosť, poskytujúca leteckému dopravcovi tento servis. Bohužiaľ sú tieto prípady ojedinelé.

Ďalším krokom je vyplnenie PIR dokumentu – Property Ilegurality Report, ktorý obsahuje Vaše osobné údaje, kontaktné údaje, na ktorých Vás letecký dopravca zastihne, adresu na ktorej sa budete zdržiavať a obsah batožiny. Tento dokument je dôležitý z dôvodu preukazovania jeho obsahu. Dokument obsahuje „políčka“ na podrobný popis vzhľadu a obsahu batožiny. Následne Vám neostáva nič iné než čakanie. V prípade, že Vašu batožinu neobdržíte v lehote do 21 dní, jej status sa mení z „oneskorená batožina“ na „stratená batožina“.

V prípade, že nepodáte sťažnosť priamo na letisku ste viazaní lehotami, ktoré Montrealský dohovor stanovuje na 21 dní odo dňa príletu. V prípade, že na letisku prídete na to, že svoju batožinu nemáte, máte nárok na zakúpenie nevyhnutne potrebných vecí (oblečenia a kozmetiky), ktoré potrebujete v medziobdobí od stratenia batožiny do doby jej nájdenia. Tieto výdaje však musíte dokázať/preukázať prostredníctvom pokladničných bločkov.

Následne Vám neostáva nič iné len čakať na vyjadrenie leteckej spoločnosti. Spoločnosť na Vašu žiadosť odpovie v lehote, ktorú má uvedenú v obchodných podmienkach.

Náhrada škody za oneskorenú batožinu:

Náhrada škody v prípade oneskorenej batožiny je náhradou za skutočne spôsobenú škodu a zároveň za účelovo vynaložené prostriedky na nevyhnutne potrebné veci. Výška kompenzácie sa počíta na základe vyššie uvedeného a môže dosahovať až 1000 PIR, čo v prepočte znamená cca 1220 eur.

Procesný postup:

  • Prvým krokom je kontaktovanie pracovníka prepážky leteckého dopravcu, alebo kontaktného centra označeného „Baggage claim“;
  • Vyplnenie PIR dokumentu – Property Ilegurality Report;
  • V prípade, že nebude možné podanie žiadosti priamo na letisku je nutné sťažnosť podať do 21 dní odo dňa príletu.

Nezabudnite: Pri podaní musíte disponovať batožinovým lístkom, letenkou alebo minimálne rezerváciou pre daný let;

Upozorňujeme: V priebehu riešenia výšky kompenzácie bude od Vás letecká spoločnosť požadovať preukázanie obsahu batožiny. Je veľkou výhodou, ak cestujúci disponuje fotografiou obsahu batožiny. Z tohto dôvodu doporučujeme Vašu batožinu pred odletom zdokumentovať.

Zapísaná batožina nie je určená na veci ľahko podliehajúce zničeniu. Elektroniku, cenné predmety a dokumenty stále umiestňujte do príručnej batožiny.

Nevyhnutne vynaložené náklady sa preplácajú len v prípade, že sa nenachádzate na mieste pobytu. V tomto prípade sa predpokladá, že oblečením a kozmetikou disponujete a je veľmi problematické túto finančnú čiastku od leteckej spoločnosti vymôcť.